ประโยชน์ของ ผัก เม็ด Bio Veggie-

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท ผักเม็ด Bio Veggie หรือผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด วี ไบโอเวกกี้ (V BioVeggie) นั้นมาจากการคัดสรรพืชผักสดต่างๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูง จากการเพาะปลูกบนพื้นที่ภูเขาสูงในสภาวะแวดล้อมและการควบคุมมาตรฐานอันดีเยี่ยม โดยอ้างถึงองค์การอนามัยโลก หรือ WHO2003 ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า ผัก คือพืชที่สามารถบริโภคได้ทั้งแบบสุกและแบบดิบ เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ซึ่งอินทรีย์สารจากพืชผักนี้เป็นแหล่งอาหารที่ให้ทั้งพลังงาน วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ มากมาย กากใบอาหารและส่วนต่างๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญคือ สารพฤกษเคมี หรือ Phytonutrients ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างสูง ช่วยส่งเสริมระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และสมดุลย์ เส้นใยอาหารที่มีอยู่อย่างมากมายของผักต่างๆ นั้นสามารถช่วยดูดซับสารที่อาจก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายได้

การบริโภคผักที่เป็นประโยชน์พร้อมกับการออกกำลังกายอย่างส่ำเสมอทุกวัน จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างระบบภูมิต้านทานที่ดี ช่วยให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ช่วยทำให้แก่ช้าลง และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เมือยามร่างกายแก่ชรา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักเม็ด Bio Veggie ได้รวบรวมและคัดสรรผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสุดของพืชผักชนิดต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร สามารถถนอมรักษาสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้คงอยู่ในรูปของผักอัดเม็ด Bio Veggie นี้ได้ ซึ่งสะดวกต่อการบริโภคและมีคุณค่าทางอาหารสูงสุด ดังแสดงไว้ในผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

อ่านต่อที่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักเม็ด BioVeggie