functional food

อาหารสุขภาพ ฟังก์ชันนัลฟู้ด functional food

การบริโภคแบบชาญฉลาดจึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติหลายชนิด ทั้งในรูปของอาหาร และยา แทนการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยการใช้สารเคมี การยอมรับแนว ความคิดอาหารมีคุณค่าในเชิงการบำบัดโรค นับเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจฟังก์ชันนัลฟู้ด (functional food) หรือ นูตราซูติเคิล (nutraceuticals) ซึ่งธุรกิจอาหารในลักษณะนี้[อ่านต่อ]